شماره تماس: 02191303440


ABA Routing transit numebr(ABA RTN)
عددی ۹ رقمی است که در بانک های امریکایی به کار میرود. این عدد نشان دهنده بانک افتتاح حساب کننده یا موسسه مالی است که حساب بانکی در آن باز شده است.
برخی بانک ها یا موسسات در امریکا ممکن است چند Routing Numebr جداگانه داشته باشند که از هر کدام برای یک سرویس استفاده میکنند.
چنانچه شما یک برگه چک امریکایی مشابه عکس داشته باشید در پایین آن عددی ۹ رقمی است که همان Routing Number است و شما میتوانید بفهمید چک از کدام بانک صادر شده است.
برای چک کردن Routing Number شما می توانید از لینک زیر استفاده کنید.
چک کردن Routing number :
http://routingnumber.aba.com/Search.aspx